HOME SHOP SPIRITUAL GURUS RUDRAKSHA ONLINE PRASAD ONLINE PUJA TEMPLE & PRASAD MUHURAT 2017 VIDEOS BLOG


Durga Puja Vidhi 2017


We are giving detailed Durga Puja Vidhi which is observed during Navratri. The given Puja Vidhi includes all sixteen steps which are part of Shodashopachara (षोडशोपचार) Durga Puja Vidhi.


Dhyana and Avahana (आवाहन)


Puja should begin with the meditation and invocation of Goddess Durga, one should chant following Mantra in front of Devi Durga Murti, by showing Avahan Mudra (Avahana Mudra is formed by joining both palms and folding both thumbs inwards).


Sarvamangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike

Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namoastu Te

Brahmarupe Sadanande Paramananda Svarupini

Druta Siddhiprade Devi Narayani Namoastu Te

Sharanagatadinartaparitranaparayane

Sarvasyarttihare Devi Narayani Namoastu Te

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Avahanam Samarpayami


Asana (आसन)


After Goddess Durga has been invoked, take five flowers in Anjali (by joining palm of both hands) and leave them in front of the Murti to offer seat to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Aneka Ratnasamyuktam Nanamanigananvitam

Kartasvaramayam Divyamasanam Pratigrihyatam

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Asanam SamarpayamiPadya Prakshalana (पाद्य प्रक्षालन)


After offering Asana to Goddess Durga, offer Her water to wash the feet while chanting following Mantra.


Gangadi Sarvatirthebhyo Maya Prarthanayahritam

Toyametatsukhasparsha Padyartham Pratigrihyatam

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Padyam Samarpayami


Arghya Samarpan (अर्घ्य समर्पण)


After Padya offering, offer scented water to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Gandhapushpakshatairyuktamarghyam Sampaditam Maya

Grihana Tvam Mahadevi Prasanna Bhava Sarvada

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Arghyam SamarpayamiAchamana Samarpan (आचमन समर्पण)


After Arghya offering, offer water to Goddess Durga for Achamana while chanting following Mantra.


Achamyatam Tvaya Devi Bhakti Me Hyachalam Kuru

Ipsitam Me Varam Dehi Paratra Cha Param Gatim

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Achamaniyam Jalam Samarpayami


Snana (स्नान)


After Achamana, offer water to Goddess Durga for the bath while chanting following Mantra.


Payodadhi Ghritam Kshiram Sitaya Cha Samanvitam

Panchamritamanenadya Kuru Snanam Dayanidhe

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Snaniyam Jalam Samarpayami


Vastra (वस्त्र)


After Snanam, offer Moli (मोली) as new clothes to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Vastram Cha Soma Daivatyam Lajjayastu Nivaranam

Maya Niveditam Bhaktya Grihana Parameshwari

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Vastram SamarpayamiAbhushana Samarpan (आभूषण समर्पण)


After Vastra offering, offer jewelery to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Hara Kankana Keyura Mekhala Kundaladibhih

Ratnadhyam Kundalopetam Bhushanam Pratigrihyatam

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Abhushanam SamarpayamiChandan Samarpan (चन्दन समर्पण)


After Abhushana offering, offer Chandan to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Paramananda Saubhagyam Paripurnam Digantare

Grihana Paramam Gandham Kripaya Parameshwari

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Chandanam Samarpayami


Roli Samarpan (रोली समर्पण)


Now offer Roli (Kumkuma) as symbol of Akhand Saubhagya to Goddess Durga while chanting following Mantra.Kumkumam Kantidam Divyam Kamini Kama Sambhavam

Kumkumenarchite Devi Prasida Parameshwari

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Kumkumam SamarpayamiKajjalarpan (कज्जलार्पण)


After Kumkuma offering, offer Kajal to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Kajjalam Kajjalam Ramyam Subhage Shantikarike

Karpura Jyotirutpannam Grihana Parameshwari

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Kajjalam Samarpayami


Mangal Dravyarpana (मङ्गल द्रव्यार्पण)


Saubhagya Sutra (सौभाग्य सूत्र)


After Kajal offering, offer Saubhagya Sutra to Goddess Durga while chanting following Mantra.Saubhagyasutram Varade Suvarna Mani Samyute

Kanthe Badhnami Deveshi Saubhagyam Dehi Me Sada

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Saubhagyasutram Samarpayami


Sugandhita Dravya (सुगन्धित द्रव्य)


Now offer scent to Goddess Durga while chanting following Mantra.Chandanagaru Karpuraih Samyutam Kunkumam Tatha

Kasturyadi Sugandhashcha Sarvangeshu Vilepanam

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Sugandhitadravyam Samarpayami


Haridra Samarpan (हरिद्रा समर्पण)Now offer turmeric to Goddess Durga while chanting following Mantra.Haridraranjite Devi Sukha Saubhagyadayini

Tasmattvam Pujayamyatra Sukhashantim Prayaccha Me

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Haridrachurnam SamarpayamiAkshata Samarpan (अक्षत समर्पण)


After Haridra offering, offer Akshata (unbroken rice) to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Ranjitah Kankumaudyena Na Akshatashchatishobhanah

Mamaisha Devi Danena Prasanna Bhava Shobhane

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Akshatan SamarpayamiPushpanjali (पुष्पाञ्जलि)


Now offer Pushpanjali to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Mandara Parijatadi Patali Ketakani Cha

Jati Champaka Pushpani Grihanemani Shobhane

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Pushpanjalim SamarpayamiBilvapatra (बिल्वपत्र)


Now offer Bilvapatra to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Amritodbhava Shrivriksho Mahadevi! Priyah Sada

Bilvapatram Prayacchami Pavitram Te Sureshwari

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Bilvapatrani SamarpayamiDhoop Samarpan (धूप समर्पण)


Now offer Dhoop to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Dashanga Guggula Dhupam Chandanagaru Samyutam

Samarpitam Maya Bhaktya Mahadevi! Pratigrihyatam

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

DhupamaghrapayamiDeep Samarpan (दीप समर्पण)


Now offer Deep to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Ghritavarttisamayuktam Mahatejo Mahojjvalam

Dipam Dasyami Deveshi! Suprita Bhava Sarvada

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Deepam Darshayami


Naivedya (नैवेद्य)


Now offer Naivedya to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Annam Chaturvidham Svadu Rasaih Shadbhih Samanvitam

Naivedya Grihyatam Devi! Bhakti Me Hyachala Kuru

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Naivedyam Nivedayami


Rituphala (ऋतुफल)


Now offer Rituphala to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Drakshakharjura Kadaliphala Samrakapitthakam

Narikelekshujambadi Phalani Pratigrihyatam

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Rituphalani Samarpayami


Achamana (आचमन)


Now offer water to Goddess Durga for Achamana while chanting following Mantra.


Kamarivallabhe Devi Karvachamanamambike

Nirantaramaham Vande Charanau Tava Chandike

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Achamaniyam Jalam Samarpayami


Narikela Samarpan (नारिकेल समर्पण)


Now offer Narikela (coconut) to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Narikelam Cha Narangim Kalingamanjiram Tva

Urvaruka Cha Deveshi Phalanyetani Gahyatam

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Narikelam Samarpayami


Tambula (ताम्बूल)


Now offer Tambula (Paan with betel nuts) to Goddess Durga while chanting following Mantr


Elalavangam Kasturi Karpuraih Pushpavasitam

Vitikam Mukhavasartha Samarpayami Sureshwari

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Tambulam Samarpayami


Dakshina (दक्षिणा)


Now offer Dakshina (gift) to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Puja Phala Samriddhayartha Tavagre Svarnamishwari

Sthapitam Tena Me Prita Purnan Kuru Manoratham

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Dakshinam Samarpayami


Pustak Puja and Kanya Pujan (पुस्तक पूजा एवं कन्या पूजन)


Pustak Puja (पुस्तक पूजा)


After Dakshina offering, now worship books which are used during Durga Puja while chanting following Mantra.


Namo Devyai Mahadevyai Shivayai Satatam Namah

Namah Prakrityai Bhadrayai Niyatah Pranatah Smatam

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Pustaka PujayamiDeep Puja (दीप पूजा)


After worshipping books, perform lightening and worshipping of Deep Deva during Durga Puja while chanting following Mantra.


Shubham Bhavatu Kalyanamarogyam Pushtivardhanam

Atmatattva Prabodhaya Dipajyotirnamoastu Te

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Deepam PujayamiKanya Pujan (कन्या पूजन)


Kanya Puja is also significant during Durga Puja. Hence after Durga Puja, girls are invited for the sumptuous meal and offered Dakshina i.e. gifts. While offering Dakshina to girls, following Mantra should be chanted.


Sarvasvarupe! Sarveshe Sarvashakti Svarupini

Pujam Grihana Kaumari! Jaganmatarnamoastu Te

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Kanya Pujayami


Nirajan (नीराजन)


Now perform Goddess Durga Aarti after chanting following Mantra.


Nirajanam Sumangalyam Karpurena Samanvitam

Chandrarkavahni Sadrisham Mahadevi! Namoastu Te

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Karpura Nirajanam SamarpayamiPradakshina (प्रदक्षिणा)


Now offer symbolic Pradakshina (circumambulate from left to right of Goddess Durga) with flowers while chanting following Mantra.


Pradakshinam Trayam Devi Prayatnena Prakalpitam

Pashyadya Pavane Devi Ambikayai Namoastu Te

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Pradakshinam Samarpayami


Kshamapan (क्षमापन)


Now seek pardon from Goddess Durga for any known-unknown mistakes done during Puja while chanting following Mantra.


Aparadha Shatam Devi Matkritam Cha Dine Dine

Kshamyatam Pavane Devi-Devesha Namoastu TeVideo

Offers:
1) Use RKT-029 & get FLAT INR 200 Off*! *Min. Cart Value - Rs.1500

2) Get a chance to win INR.150 PayTm Cashback on all Prepaid Orders above INR. 1500. Use Coupon Code: RKT-150

For further information submit your query:Trending Articles:
Download our Android App to stay updated.

Delivering Happiness, More Than 12000
Happy & Satisfied Customers.

You'll be notified when there's an offer on this productDurga Puja Vidhi 2017We are giving detailed Durga Puja Vidhi which is observed during Navratri. The given Puja Vidhi includes all sixteen steps which are part of Shodashopachara (षोडशोपचार) Durga Puja Vidhi.


Dhyana and Avahana (आवाहन)


Puja should begin with the meditation and invocation of Goddess Durga, one should chant following Mantra in front of Devi Durga Murti, by showing Avahan Mudra (Avahana Mudra is formed by joining both palms and folding both thumbs inwards).


Sarvamangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike

Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namoastu Te

Brahmarupe Sadanande Paramananda Svarupini

Druta Siddhiprade Devi Narayani Namoastu Te

Sharanagatadinartaparitranaparayane

Sarvasyarttihare Devi Narayani Namoastu Te

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Avahanam Samarpayami


Asana (आसन)


After Goddess Durga has been invoked, take five flowers in Anjali (by joining palm of both hands) and leave them in front of the Murti to offer seat to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Aneka Ratnasamyuktam Nanamanigananvitam

Kartasvaramayam Divyamasanam Pratigrihyatam

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Asanam SamarpayamiPadya Prakshalana (पाद्य प्रक्षालन)


After offering Asana to Goddess Durga, offer Her water to wash the feet while chanting following Mantra.


Gangadi Sarvatirthebhyo Maya Prarthanayahritam

Toyametatsukhasparsha Padyartham Pratigrihyatam

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Padyam Samarpayami


Arghya Samarpan (अर्घ्य समर्पण)


After Padya offering, offer scented water to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Gandhapushpakshatairyuktamarghyam Sampaditam Maya

Grihana Tvam Mahadevi Prasanna Bhava Sarvada

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Arghyam SamarpayamiAchamana Samarpan (आचमन समर्पण)


After Arghya offering, offer water to Goddess Durga for Achamana while chanting following Mantra.


Achamyatam Tvaya Devi Bhakti Me Hyachalam Kuru

Ipsitam Me Varam Dehi Paratra Cha Param Gatim

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Achamaniyam Jalam Samarpayami


Snana (स्नान)


After Achamana, offer water to Goddess Durga for the bath while chanting following Mantra.


Payodadhi Ghritam Kshiram Sitaya Cha Samanvitam

Panchamritamanenadya Kuru Snanam Dayanidhe

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Snaniyam Jalam Samarpayami


Vastra (वस्त्र)


After Snanam, offer Moli (मोली) as new clothes to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Vastram Cha Soma Daivatyam Lajjayastu Nivaranam

Maya Niveditam Bhaktya Grihana Parameshwari

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Vastram SamarpayamiAbhushana Samarpan (आभूषण समर्पण)


After Vastra offering, offer jewelery to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Hara Kankana Keyura Mekhala Kundaladibhih

Ratnadhyam Kundalopetam Bhushanam Pratigrihyatam

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Abhushanam SamarpayamiChandan Samarpan (चन्दन समर्पण)


After Abhushana offering, offer Chandan to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Paramananda Saubhagyam Paripurnam Digantare

Grihana Paramam Gandham Kripaya Parameshwari

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Chandanam Samarpayami


Roli Samarpan (रोली समर्पण)


Now offer Roli (Kumkuma) as symbol of Akhand Saubhagya to Goddess Durga while chanting following Mantra.Kumkumam Kantidam Divyam Kamini Kama Sambhavam

Kumkumenarchite Devi Prasida Parameshwari

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Kumkumam SamarpayamiKajjalarpan (कज्जलार्पण)


After Kumkuma offering, offer Kajal to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Kajjalam Kajjalam Ramyam Subhage Shantikarike

Karpura Jyotirutpannam Grihana Parameshwari

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Kajjalam Samarpayami


Mangal Dravyarpana (मङ्गल द्रव्यार्पण)


Saubhagya Sutra (सौभाग्य सूत्र)


After Kajal offering, offer Saubhagya Sutra to Goddess Durga while chanting following Mantra.Saubhagyasutram Varade Suvarna Mani Samyute

Kanthe Badhnami Deveshi Saubhagyam Dehi Me Sada

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Saubhagyasutram Samarpayami


Sugandhita Dravya (सुगन्धित द्रव्य)


Now offer scent to Goddess Durga while chanting following Mantra.Chandanagaru Karpuraih Samyutam Kunkumam Tatha

Kasturyadi Sugandhashcha Sarvangeshu Vilepanam

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Sugandhitadravyam Samarpayami


Haridra Samarpan (हरिद्रा समर्पण)Now offer turmeric to Goddess Durga while chanting following Mantra.Haridraranjite Devi Sukha Saubhagyadayini

Tasmattvam Pujayamyatra Sukhashantim Prayaccha Me

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Haridrachurnam SamarpayamiAkshata Samarpan (अक्षत समर्पण)


After Haridra offering, offer Akshata (unbroken rice) to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Ranjitah Kankumaudyena Na Akshatashchatishobhanah

Mamaisha Devi Danena Prasanna Bhava Shobhane

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Akshatan SamarpayamiPushpanjali (पुष्पाञ्जलि)


Now offer Pushpanjali to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Mandara Parijatadi Patali Ketakani Cha

Jati Champaka Pushpani Grihanemani Shobhane

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Pushpanjalim SamarpayamiBilvapatra (बिल्वपत्र)


Now offer Bilvapatra to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Amritodbhava Shrivriksho Mahadevi! Priyah Sada

Bilvapatram Prayacchami Pavitram Te Sureshwari

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Bilvapatrani SamarpayamiDhoop Samarpan (धूप समर्पण)


Now offer Dhoop to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Dashanga Guggula Dhupam Chandanagaru Samyutam

Samarpitam Maya Bhaktya Mahadevi! Pratigrihyatam

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

DhupamaghrapayamiDeep Samarpan (दीप समर्पण)


Now offer Deep to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Ghritavarttisamayuktam Mahatejo Mahojjvalam

Dipam Dasyami Deveshi! Suprita Bhava Sarvada

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Deepam Darshayami


Naivedya (नैवेद्य)


Now offer Naivedya to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Annam Chaturvidham Svadu Rasaih Shadbhih Samanvitam

Naivedya Grihyatam Devi! Bhakti Me Hyachala Kuru

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Naivedyam Nivedayami


Rituphala (ऋतुफल)


Now offer Rituphala to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Drakshakharjura Kadaliphala Samrakapitthakam

Narikelekshujambadi Phalani Pratigrihyatam

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Rituphalani Samarpayami


Achamana (आचमन)


Now offer water to Goddess Durga for Achamana while chanting following Mantra.


Kamarivallabhe Devi Karvachamanamambike

Nirantaramaham Vande Charanau Tava Chandike

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Achamaniyam Jalam Samarpayami


Narikela Samarpan (नारिकेल समर्पण)


Now offer Narikela (coconut) to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Narikelam Cha Narangim Kalingamanjiram Tva

Urvaruka Cha Deveshi Phalanyetani Gahyatam

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Narikelam Samarpayami


Tambula (ताम्बूल)


Now offer Tambula (Paan with betel nuts) to Goddess Durga while chanting following Mantr


Elalavangam Kasturi Karpuraih Pushpavasitam

Vitikam Mukhavasartha Samarpayami Sureshwari

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Tambulam Samarpayami


Dakshina (दक्षिणा)


Now offer Dakshina (gift) to Goddess Durga while chanting following Mantra.


Puja Phala Samriddhayartha Tavagre Svarnamishwari

Sthapitam Tena Me Prita Purnan Kuru Manoratham

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Dakshinam Samarpayami


Pustak Puja and Kanya Pujan (पुस्तक पूजा एवं कन्या पूजन)


Pustak Puja (पुस्तक पूजा)


After Dakshina offering, now worship books which are used during Durga Puja while chanting following Mantra.


Namo Devyai Mahadevyai Shivayai Satatam Namah

Namah Prakrityai Bhadrayai Niyatah Pranatah Smatam

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Pustaka PujayamiDeep Puja (दीप पूजा)


After worshipping books, perform lightening and worshipping of Deep Deva during Durga Puja while chanting following Mantra.


Shubham Bhavatu Kalyanamarogyam Pushtivardhanam

Atmatattva Prabodhaya Dipajyotirnamoastu Te

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Deepam PujayamiKanya Pujan (कन्या पूजन)


Kanya Puja is also significant during Durga Puja. Hence after Durga Puja, girls are invited for the sumptuous meal and offered Dakshina i.e. gifts. While offering Dakshina to girls, following Mantra should be chanted.


Sarvasvarupe! Sarveshe Sarvashakti Svarupini

Pujam Grihana Kaumari! Jaganmatarnamoastu Te

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Kanya Pujayami


Nirajan (नीराजन)


Now perform Goddess Durga Aarti after chanting following Mantra.


Nirajanam Sumangalyam Karpurena Samanvitam

Chandrarkavahni Sadrisham Mahadevi! Namoastu Te

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Karpura Nirajanam SamarpayamiPradakshina (प्रदक्षिणा)


Now offer symbolic Pradakshina (circumambulate from left to right of Goddess Durga) with flowers while chanting following Mantra.


Pradakshinam Trayam Devi Prayatnena Prakalpitam

Pashyadya Pavane Devi Ambikayai Namoastu Te

Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah

Pradakshinam Samarpayami


Kshamapan (क्षमापन)


Now seek pardon from Goddess Durga for any known-unknown mistakes done during Puja while chanting following Mantra.


Aparadha Shatam Devi Matkritam Cha Dine Dine

Kshamyatam Pavane Devi-Devesha Namoastu Te


Video


Trending Articles

Related ProductsSend us your Query New


Offers
1) Use RKT-029 & get FLAT INR 200 Off*! *Min. Cart Value - Rs.1500

2) Get a chance to win INR.150 PayTm Cashback on all Prepaid Orders above INR. 1500. Use Coupon Code: RKT-150

Religiouskart neither represents the temple authorities or its trustees nor are the manufacturer/seller of Prasad products, but is solely a platform which connects you with certain individuals who shall perform donation(‘Service’) on your behalf.We act as your representative to perfrom puja rituals on your behalf & deliver Prasad to your doorstep.Accordingly, Religiouskart makes no representation or warranties of any kind express or implied as to the execution of the orders or the quality or delivery of Service.